איחוד תיקים בהוצאה לפועל – איך זה עובד ואיך זה מסייע לך

חייבים רבים נקלעים לחובות הוצאה לפועל גדולים ומתקשים להתמודד מול הליכי הגבייה בכל תיק ותיק. לשם כך נועד הליך איחוד תיקים. הנה כל מה שצריך לדעת.איחוד תיקי הוצל"פ

חייב שפתוחים נגדו תיקי הוצאה לפועל חווה קשיים ולחצים רבים, עת עליו להתנהל מול כל תיק בנפרד. כך, אם הגיש בקשה לביטול עיקול בתיק אחד למשל, ובקשתו אושרו, אין זה אומר שהעיקול מבוטל, במידה ובתיק אחר גם יש כנגדו עיקול.

תוכן עניינים

מה זה איחוד תיקים?

איחוד תיקים בהוצאה לפועל הוא הליך המאפשר לחייב לבקש מהרשם לאחד את כלל התיקים הפתוחים נגדו, לתיק אחד (פרק ז3' לחוק). כך, כל ההליכים, הפעולות והבקשות יינקטו בצורה מסודרת תחת תיק ספציפי מוגדר. דבר זה מאפשר לחייב להתאוורר קצת ולעשות סדר בבלאגן. הוא יכול לפעול מול כל זוכה בצורה פרטנית להסדרת חובותיו.

כמו כן, לאחר שניתן צו איחוד על ידי הרשם, לא ניתן לבקש נקיטת הליכים חדשים אלא אם יש לזוכה עילה מוצדקת.

*יש לציין כי צו האיחוד אינו מבטל עיקולים והגבלות שהוטלו בתיקים הפרטניים לפני מתן הצו והם ממשיכים לחול. עם זאת, ניתן לבקש לבטלם לאחר שהחייב עומד בצו התשלומים החודשי.

התנאים לאיחוד תיקים?

כדי להיות זכאי לבקש איחוד תיקים, יש צורך לעמוד במס' תנאים:

 1. תשלום של 3% – עם הגשת הבקשה יש לשלם בהוצל"פ סך של לפחות 3% מגובה כלל החובות של החייב בהוצל"פ.
 2. תשלום חודשי של 3% – יש לעמוד בצו תשלומים חודשי של 3% מינימום מדי חודש.
 3. תיקים ברי איחוד – ניתן לאחד רק תיקי פס"ד דין כספי, תובענה על סכום קצוב ותיק שטרות (תיקי משכון\משכנתא, פינוי מושכר ומזונות לא יכללו בתיק איחוד).

למה הדרישה לתשלום 3% ?

תשלום של 3% לצורך איחוד התיקים מהווה למעשה, עמידה בתנאי התשלום בהתאם למה שקבע המחוקק בסעיף 7א1 לתקופות תשלום חוב. כלומר, החוב ישולם תוך 3 שנים אם מדובר בחוב של עד 100 אלף ש"ח או תוך 4 שנים במידה וגובה החוב מעל 100 אלף שקלים.איחוד תיקים בהוצאה לפועל איך זה עובד

איך מגישים בקשה לאיחוד תיקים?

חייב המעוניין לאחד את תיקי ההוצל"פ נגדו, צריך לעמוד לפעול בהתאם לשלבים הבאים:

1. הכנת הבקשה

יש למלא טופס "בקשת חייב לאיחוד תיקים ז'3" של הרשות, ולמלא את כל הפרטים במדויק. בקשה שתחסר פרט כלשהו, רק תגרום לעיכוב צו האיחוד, מאחר והרשם ידרוש מכם להשלים פרטים או מסמכים.

2. צירוף ומילוי שאלון וכתב ויתור על סודיות.

זהו המסמך העיקרי שיש למלא (ניתן להוריד כאן), המפרט את כל ההכנסות וההוצאות של החייב, לרבות נסיבות יצירת החובות, הליכים משפטיים העומדים בפניו, נסיעות לחו"ל בשנים האחרונות ועוד.

כתב ויתור על סודיות הינו מסמך המאפשר לרשות לגשת למידע פרטי על החייב, מגופי המדינה ותאגידים שונים, על מנת לוודא שהפרטים שהחייב מילא אכן נכונים. למשל, מידע על גובה משכורת או הכנסות מעסק של החייב, מאת הביטוח הלאומי. או קבלת מידע מרשות האוכלוסין בנוגע ליציאות מן הארץ.

3. צירוף המסמכים לבקשה

חובה לצרף מסמכים עדכניים המעידים על יכולותיו הכלכליות של החייב, לרבות נכסים שברשותו (או שעתידים להיות), הוצאות ויתר הדברים שפירט בשאלון. מסמכים נפוצים שיש לצרף הם:

 1. העתק צילום ת.ז. וספח המפרט את כל ילדי החייב במידה וישנם.
 2. צילומי אמסכתאות על חשבונות חשמל, מים ארנונה, מזון, תרופות ויתר הדברים שהחייב פירט בסעיף ההוצאות בשאלון.
 3. תדפיסי פעילות חשבון הבנק של החייב ויתר בני הבית, לרבות אישור על פקדונות ותכניות חסכון בבנק. (גם אין אין ברשות פקדונות, יש להנפיק אישור מהבנק, על היעדר פקדונות וחסכונות).
 4. תלושי משכורת של החייב מ- 6 החודשים האחרונים, כולל תלושי שכר של בן\בת הזוג ויתר דרי הבית. למה דורשים מסמכים גם מבני הבית? כי חלק מההוצאות השוטפות משולמות גם על ידם. ולכן מידע זה חשוב על מנת לאמוד את יכולתו הכלכלית האמיתית של החייב.
 5. אישורים על כספים בקופות גמל, קרנות השתלמות, פנסיה וביטוחי למיניהם ולציין את המועד שבו ניתן להוציא כספים מהם.
 6. תדפיסים מחשבונות האשראי של בני הבית המפרטים את מהות החיובים.
 7. מגורים – אם החייב מתגורר בשכירות יש לצרף הסכם שכירות חתום המפרט סכום התשלום החודשי. במידה ומתגורר בבית בבעלותו יש לצרף אסמכתא על התשלום החודשי.
 8. אישורי ביטוח לאומי – במידה והחייב או מישהו מבני ביתו מקבל קצבאות יש לצרף אישורים על כך. במידה והחייב או בת זוגו אינם עובדים – יש לצרף אישור על "מעמד לא עובד", הניתן להנפקה מהסניף או באזור האישי באינטרנט.

*במידה וחסר לכם מסמך מסוים, יש לציין זאת בבקשה ולהבהיר מה הסיבה לכך.

לאחר שסיימתם את הכנת הבקשה יש לפנות לעורך דין לצורך אימות התצהיר בבקשה. ברוב לשכות ההוצל"פ קיים עו"ד אשר תפקידו הוא בדיוק זה – אימות תצהירים. עם זאת, מומלץ להיערך מבעוד מועד ולאתר עורך דין הוצאה לפועל.

לאחד תיקי הוצאה לפועל

4. הגשת בקשה לאיחוד תיקים ותשלום.

בקשה לאיחוד תיקים עם כל המסמכים הנלווים יש להגיש ללשכה שבה מתנהלים רוב תיקי ההוצל"פ הפתוחים כנגד החייב (סעיף 29א לתקנות ההוצלפ). יש להגיש את הבקשה בלשכה זו, בתיק בו יש את החוב הגבוה ביותר. עם הגשת הבקשה יש לשלם את תשלום בגובה 3% מסך החובות.

ניתן להגיש את הבקשה באחת מ-3 האפשרויות הבאות:

 1. דואר אלקטרוני או פקס – ניתן לשלוח את הבקשה לכתובת הדוא"ל או הפקס של לשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהלים רוב התיקים.
 2. דואר רשום – אפשר לשלוח את הבקשה בדואר, ע"י שליחה לכתובת לשכת ההוצל"פ.
 3. זימון תור – אפשר להגיש ישירות בלשכת ההוצל"פ, על ידי זימון תור באמצעות המוקד הטלפוני של הוצל"פ שמספרו – 35592*. ניתן גם לזמן תור דרך האינטרנט, באמצעות טופס הפנייה המקוון.
 • אם ברצון החייב לבקש הסרת עיקול או הגבלה מסוימת, יש לצרף בקשה זו בנוסף לבקשת האיחוד.


5. המתנה להחלטה על צו איחוד תיקים

רשם ההוצל"פ ייתן החלטה בבקשת החייב עד 45 ימים מיום הגשת הבקשה לאיחוד. חשוב לציין שכל עוד לא ניתנה החלטה, יש להמשיך לשלם את צו התשלום החודשי.

כלומר, נניח והבקשה הוגשה בתאריך 1.3.2020 והחייב שילם 3%, חלף חודש ימים וטרם ניתנה החלטה. במצב דברים זה, על החייב יהיה להמשיך לשלם גם בתאריך 1.4.2020 עד מתן ההחלטה.

6. מתן צו איחוד

לאחר שהרשם יעיין בבקשה ויבצע למעשה חקירת יכולת לחייב, הוא יבדוק שהיא עומדת בתנאים לרבות בדיקת המסמכים וההצהרות של החייב. ישנם 3 אפשרויות שבהם הרשם ינקוט:

 1. אישור הבקשה – הרשם יעבור על מסמכי הבקשה ויבדוק האם היא עומדת בתנאי החוק. כלומר האם תשלום של 3% אכן משקף את יכולתו הכלכלית של החייב לפרוע את החוב, או שמא הוא מסוגל לעמוד בצו תשלומים גבוה יותר. למשל כאשר גובה הכנסותיו מינוס ההוצאות, מותירות בידיו הכנסה פנויה גבוהה במיוחד מעל 3% מסכום הצו. במקרה כזה, הרשם יתן צו איחוד אך עם צו תשלומים גבוה יותר מ- 3%. לאחר שיתן לזוכים אפשרות להגיב על הבקשה, הוא יתן את הצו.
 2. השלמת פרטים – הרשם יקבע כי חסרים מסמכים בבקשה לצורך עמידת יכולת פירעונו האמיתית של החייב. למשל, כאשר החייב רושם בבקשתו שהוא מובטל, אך לא מצרף אישור מאת הביטוח הלאומי על מעמד לא עובד.
  במקרה זה, הרשם למעשה ישהה את ההחלטה, ויורה לחייב להמציא מסמכים משלימים. על כן, מומלץ לוודא, טרם הגשת הבקשה כי צירפתם את כלל המסמכים הדרושים לתמיכה בבקשה.
 3. דחיית הבקשה לאלתר – הרשם ייקבע כי החייב אינו עומד בדרישות החוק וידחה את הבקשה. למשל כאשר החייב מבקש צו תשלומים נמוך יותר מ- 3%.

צו איחוד משמעו איחוד כלל תיקי החייב לתיק אחד. כעת כל הבקשות וההחלטות, הפעולות וההגבלות יתנהלו תחת מסגרת אחת, דבר שיכול להקל משמעותית על החייב. כמו כן בסמכותו של הרשם כבר במעמד מתן הצו, להורות על ביטול של עיקולים והגבלות מסוימות או על כולן בבת אחת.

כמו כן, לאחר עמידה בצו התשלומים, החייב בעצמו יכול לבקש מהרשם, הסרת עיקולים והגבלות שונות על פעילותו הכלכלית. לרוב, במידה ואכן החייב עומד בצו, והחוב יוסדר תוך זמן סביר, הרשם ייטה לאשר הבקשה.איחוד תיקים - התהליך המלא

תיק הוצל"פ חדש לאחר צו האיחוד

במידה ונפתח תיק חדש נגד החייב, עליו להודיע בכתב למזכירות ההוצל"פ, אשר תצרף את התיק החדש לתיק האיחוד של החייב. הדבר גם יובא לעיונו של רשם ההוצאה לפועל. (סעיף 74יב' לחוק).

עורך דין איחוד תיקים

נשאלת השאלה האם כדאי לקחת עורך דין איחוד תיקים שיסייע לנו בהליך זה. הגשת הבקשה מערבת נושאים משפטיים רבים וכן צורך בידיעת התקנות והחוקים. מעבר לכך, מאחר וכמות המסמכים הדרושה והנימוקים שיש לתת במהלך הבקשה לרבות התמודדות עם נסיבותיו האישיות של כל אדם, לרוב עדיפה הפנייה לעורך דין.

עו"ד הבקיא בתחום יידע "לנצל" את סעיפי החוק והתקנות לתועלת הלקוח, תוך שימוש בפרקטיקות משפטיות שלא תמיד כתובות בסעיפי החוק היבשים.


איחוד תיקים חסרונות

ישנם מספר חסרונות עיקריים להליך איחוד התיקים ואלו הן:

 1. צו התשלומים בסך 3% הוא גבוה במיוחד ולא כל החייבים מסוגלים לעמוד בו.
 2. הצו לא מאחד את כל תיקי ההוצל"פ הקיימים כנגד החייב כדוגמת תיק משכון, מזונות או פינוי מושכר. לכן, החייב ייאלץ להתמודד גם מול תיקים אלו בנפרד.
 3. הצו לא מבטל אוטומטית את ההליכים, העיקולים וההגבלות כנגד החייב.

יתרונות איחוד תיקים

 1. הכל מסודר בתיק ספציפי אחד.
 2. קושי בעבור הזוכים לנקוט בהליכים חדשים.
 3. מייעל ביורוקרטיה והתנהלות – למשל, אם אין לנו תיק איחוד, ואנחנו רוצים לבטל עיקול מסוים נצטרך להגיש בקשה בכל תיק ותיק.

איחוד תיקים או פשיטת רגל? מה עדיף?

שאלת השאלות. ישנם מקרים בהם עדיף הליך איחוד תיקים על פני בקשה לפשיטת הרגל ולעיתים ההיפך מכך. לרוב, כאשר מדובר בחובות שאינם גבוהים, עדיפה הדרך של איחוד תיקים בהוצל"פ. חשוב להזכיר, שהליך חדלות פירעון בבית משפט הינו מפוקח וקשה יותר, היכול להשפיע בצורה גדולה על החייב. הנה הנקודות המרכזיות שכדאי להתייחס:

 1. הפיקוח וההתערבות בחיי החייב, פחות קשים בהליך איחוד התיקים מאשר הליך חדלות פירעון.
 2. בפשיטת רגל ישנה חובה חודשית לדיווח על מצבו הכלכלי של החייב ויש לשתף פעולה עם הנאמן ובעלי התפקיד מטעם ההליך. באיחוד תיקים הדבר משוחרר קצת יותר.
 3. פשיטת הרגל נרשמת במרשם פתוח וחינמי לציבור, בו כל אדם יכול לעיין בכל עת. איחוד תיקים אינו נרשם.
 4. בהליך פשיטת רגל, נוטים יותר לפעול למימוש נכסיו של החייב לצורך פירעון החובות.

איחוד תיקים או פשיטת רגל

פיזור תיק איחוד

ישנם עילות קבועות בחוק, באילו מקרים רשם ההוצאה לפועל יבטל את איחוד התיקים של החייב כגון (סעיף 74טו):

 1. החייב אינו עומד בצו התשלומים החודשי – לפני הפיזור בפועל, הרשם ייתן לחייב התראה בת 14 יום, כי אם ימשיך לא לשלם את החיוב החודשי, יפוזר תיק האיחוד.
 2. החייב מסתיר מידע או נכסים – לחייב כספים או קופות או נכסים שלא הצהיר עליהם, כדי לשלם צו חיוב נמוך יותר.
 3. החייב צבר חובות חדשים או נפתחו תיקי הוצל"פ נוספים אחרי מתן הצו, והרשם סבור שהחייב לא יוכל לעמוד בצו התשלומים של 3% בהתאם לחוק.


אחרי פיזור התיק מה עושים?

חייב שפוזר תיק האיחוד שלו, יתקשה להגיש בקשה חדשה בעניינו. בהתאם לסעיף 29א לתקנות ההוצל"פ, חייב הרוצה להגיש בקשה מחודשת, צריך להציג שינוי נסיבות מהותי המצדיק זאת.
במידה והחייב ייתן נימוקים והסברים, המגובים בתצהיר ערוך כדין יכול להיות שרשם ההוצל"פ יפעל לפתיחת תיק האיחוד מחדש.
 

סיכום הליכי איחוד התיקים

בעידן מתמשך של חייבים הצוברים חובות גדולים, בייחוד בתקופת הקורונה, פעולת איחוד תיקים יכולה לסייע רבות לחייב להתנהל כלכלית. הדבר גם מוריד לחץ נפשי רב הנופל על כתפיו. בעידן הקורונה והתיקונים שנכנסו לחוק, אשר נועדו להקל על חייבים בהוצל"פ, התנאים לכניסה להליך האיחוד מקלים יותר.
 
תשומת הלב: כל המידע המוצג באתר הוא מידע כללי בלבד, אין להסתמך עליו באופן בלעדי ללא היוועצות עם גורם מוסמך. צוות האתר אינו נושא באחריות כלפי מי שנפגע או ניזוק כתוצאה מהסתמכות על התוכן באתר. מומלץ וכדאי להתייעץ עם עו”ד בתחום שילמד את נסיבות התיק האישי שלכם.

 

שאלות נפוצות על איחוד תיקי הוצל"פ

לא. צו איחוד תיקים אינו מעכב\מבטל הליכי גבייה. הצו גורם לאיחוד כל תיקי ההוצל"פ לתיק אחד וכעת נקיטת הליכים חדשים היא מוגבלת יותר בעבור הזוכים.

לא. ישנם 3 סוגי תיקים שלא ניתן כלול בצו האיחוד והם: תיק מזונות, תיק משכון\משכנתא ותיק פס' דין לפינוי מושכר.

צו התשלום החודשי עומד ע"ס 3% מגובה כל תיקי החייב שאיחודם מבוקש.

בעבר היה נהוג להכריז על חייב מוגבל באמצעים ולקבוע את צו התשלומים בגובה נמוך משמעותית בהתאם ליכולת החייב. לאחר כניסתו לתוקף של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הליך זה בוטל לחלוטין. 2 המסלולים היחידים שנותרו הם: איחוד תיקים או חדלות פירעון (פשיטת רגל).

עם זאת, בעקבות תיקוני הקלות הקורונה ישנם תנאים מקלים יותר לצו איחוד תיקים. 

עורכת דין ענת קרמר
ייצוג משפטי ראוי בהליכי חדלות פירעון והוצאה לפועל
לקביעת שיחת ייעוץ

רוצה לשתף חבר\ה?

סמס לחבר\ה
שלח במייל
הדפס מאמר
מאמרים אחרונים
רוצה להישאר מעודכן?
הירשמו לניוזלטר שלנו

אין פה ספאם, אלא רק מידע רלוונטי בנושא תכני האתר.

קטגוריות